Regulamin

1. Organizatorem szkoleń jest firma EDUCO Centrum Szkoleń.

2. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionego formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie www.educo.zgora.pl, zgłoszenie można wysłać mailowo na adres biuro@educo.zgora.pl – należy podać nazwę kursu, termin i miejsce szkolenia, imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. Na szkolenie można zapisać się także telefonicznie dzwoniąc pod numer 667 360 005.

3. Po zgłoszeniu na szkolenie uczestnik otrzymuje od EDUCO Centrum Szkoleń szczegółowe informacje dotyczące szkolenia wraz z numerem konta do uiszczenia opłaty za szkolenie. Jeżeli informacje nie dotrą do uczestnika w ciągu 7 dni, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem.

4. W terminie 7 dni po otrzymaniu szczegółowych informacji należy wpłacić zaliczkę za szkolenie w wysokości 100 zł na wskazany przez organizatora numer rachunku bankowego. Pozostałą kwotę należy uiścić w terminie 10 dni przed podanym terminem szkolenia.

Istnieje możliwość wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

5. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.

6. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat, liczba miejsc jest ograniczona.

7. Faktura za szkolenie może zostać wysłana drogą elektroniczną lub pocztową przed terminem szkolenia lub wydawana jest uczestnikowi na szkoleniu.

8. Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami, jeżeli mailowo (pisemnie) powiadomi organizatora o rezygnacji z kursu, jednak nie później niż 21 dni przed terminem kursu. Wówczas wpłata dokonana przez uczestnika zwracana jest w całości na jego rachunek bankowy.

9. W przypadku późniejszej rezygnacji wpłacona kwota nie jest zwracana, a uczestnik może wykorzystać ją na dowolne szkolenie w innym terminie i w innym mieście.

10. W przypadku niewystarczającej ilości uczestników na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać kurs bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone w terminie 14 dni na konto bankowe, z którego dokonano opłaty za kurs.

Informacja o odwołaniu kursu spowodowanego powyższą przyczyną zostanie przekazana telefonicznie bądź przesłana na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

11. W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora (choroba prowadzącego szkolenie bądź inne zdarzenie losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji kursu na inny lub odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników.

12. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

13. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na otrzymywanie informacji o szkoleniach od EDUCO Centrum Szkoleń. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

14. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest EDUCO Centrum Szkoleń, ul. Łężyca – Dolna 15, 66-016 Zielona Góra.

Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z organizacją szkolenia oraz obecną i przyszłą rekrutacją na szkolenia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

15. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych bez zgody prowadzącego i Organizatora pod rygorem konsekwencji prawnych.